SHLOG Sara Curtin
@ Black Cat

September 14, 2015: Washington, DC