SHLOG White Stripes w/ the Strokes
@ Chene Park

May 1, 2002: Detroit, MI