SHLOG World's Fair
@

January 19, 2010: Washington, DC